از آمدنم نبود گردون را سود شاملو

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود

معنی ای دل غم این جهان فرسوده مخور

از آمدن و رفتن ما سودی کو

رباعیات خیام